Evoluce vědomí lidstva

05.01.2009 00:00

Ve spoustě vizí přicházejí informace, že „u člověka dojde k rozšíření vědomí“. Když ti, co tato poselství dostávají, přemýšlejí o tom, jak k takovému rozšiřování (transformaci) vědomí dochází, vznikají v nich obavy, že je to poměrně drastický proces, který spousta lidí nepřežije, protože na to nejsou připraveni. Moji drazí, to, co se chystá, je oslava života, ne jeho konec, naším záměrem je vytvořit ze Země planetu s nejlepšími podmínkami pro život, ne hřbitov. Proto čtěte tato poselství s absolutní všepřijímající láskou a s hlubokým uvědoměním si své nejkrásnější představy o životě, kterou si nesete ve svých srdcích.


Další krok evoluce: transformace vědomí

Transformace vědomí je evoluční krok a jednotkou evoluce je druh. Proto je důležité si uvědomovat, že tato poselství mluví o „člověku“ jako o druhu, ne o jednotlivých lidech. Dojde k transformaci vědomí u celého druhu změnou kódů v energetické matrici spojené s druhem. Teprve druhotně jsou z druhové matrice tvořeny matrice nás jednotlivců, k jejich změně za našeho života však dojde jen s naším vědomým souhlasem.

Někteří žijící lidé jsou na tuto změnu připraveni, někteří ne, někteří ji přijmou, někteří jí odmítnou. Ale ani nepřipravenost ani odmítnutí téhle změny neznamená smrt, prostě jen vědomí daného jednotlivce zůstane na současné úrovni. Těch připravených tuto změnu přijmout je a bude čím dál víc, protože se rodí indigoví, a odmítajících bude čím dál míň, až po čase nezůstanou žádní. Umřou stářím, na nemoci, které si tvoří nebo při násilí, nehodách a katastrofách, které si přivolají. Je to jejich svobodná volba, do které není nikterak zasahováno žádnou manipulací nebo vyvoláváním strachu.

Vědomí každého člověka má určitý rozsah, u někoho je užší, u někoho širší. Spirituálně zaměřenou prací na sobě lze tento rozsah zvyšovat a člověk vnímá a uvědomuje si víc z reality. V současnosti jako příslušníci lidského druhu máme určité fyziologicky dané meze, jak toto vědomí může být široké, je to výsledek obrovské práce bytostí světla v průběhu evoluce Života na Zemi i evoluce člověka jako druhu, kdy se vědomí manifestuje čím dál šířeji. Co nás čeká, je zvýšení potenciálu lidského druhu a výrazný posun dané hranice, který pak jednotlivým lidem umožní posunout a rozšířit jejich individuální vědomí. A to ještě mnohem výrazněji, než si zatím kdokoliv dokáže představit.

Dnes navazujeme na předešlou obrovskou práci mnoha bytostí světla, lidí a civilizací, kteří nám umožnili udělat tento evoluční krok. Před asi devadesáti tisíci lety dospěla evoluce lidského druhu do takové fáze, že nově narozená lidská těla byla schopná přijmout dodatečnou energii (duši), přicházející ze spirituálního světa (ze čtvrté a páté dimenze). Od té doby se bytosti světla inkarnují. Soužití těchto dvou energií, duše a člověka, v jednom těle nebylo vždy snadné, ale trpělivým vývojem došlo k vytvoření harmonického vztahu, který vyvrcholil v dodnes bájné době Atlantidy, kdy došlo k posunu potenciálu lidského vědomí na současné hranice. Atlanťanů ovšem nebylo dostatečné množství k posunu vědomí celé planety, proto přijali plán, jak svůj počet rozšířit tisíckát. Dnes tento plán vrcholí.

Chci se s Vámi podělit o vize týkající se transformace, které ke mně přicházejí. Termín „transformace vědomí“ mi byl popsán jako „evoluce energetických matric“. Takže na začátek musím vysvětlit, co jsou to energetické matrice a co se rozumí pod pojmem evoluce (zde používaném trochu jinak než v darwinistickém slova smyslu).Co jsou energetické matrice?

Jsou to multidimenzionální energetické systémy, jejichž hlavním úkolem je transformace energií (vědomí, světla) do takové formy, která je manifestovatelná v 3D nebo ve fyzikálním časoprostoru. Vnímám tři další dimenze (ale asi jich je ještě víc), zkrze které energie (vědomí, světlo) „projde“ než její frekvence klesne natolik, že se objeví ve 3D. To, co vnímáme jako hmotu je vlastně světlo o velmi nízkých frekvencích. Čtvrtou dimenzí jsou energetická pole (aura, čakry), pátou dimenzí je hara, čili dimenze záměrů, kde jsou světelné linie, mřížky a sítě. Šestou dimenzí je slovy nepopsatelná „boží jiskra“ v nás. Vše ve vesmíru, dříve než se to objeví ve 3D, nejdříve existuje v těchto dimenzích. A těmto energiím a prostorům spojených s existencí říkám energetické matrice.

Energetická matrice je kostrou, sítí nebo kanálem, kudy může proudit energie a tvořit ve 3D realitu (manifestace vědomí). Matrice tvoří obrovské propojené systémy na mnoha úrovních. Existuje například energetická matrice Života na Zemi, v ní jsou vnořeny matrice druhů a v nich matrice jednotlivců. Každý pak žijeme v takové své individuální matrici a přitom hluboce provázáni s celým lidstvem i Životem. Pak existují matrice různých jevů, věcí, stavů, činností nebo procesů, na všech výše uvedených úrovních i mimo ně. Jsou matrice Slunce, sluneční soustavy, planet i galaxie, ale také atomů, molekul, myšlenek, pocitů, vztahů atd.

V každé matrici jsou uloženy všechny možnosti, které existují, jsou v nich časové i prostorové alternativy všech bytostí, věcí, stavů, dějů i činností. Sítí matric pak „letí“ vlna vědomí, která jí „oživuje“, toto vědomí si vybírá, kterou alternativní cestou půjde a co tedy bude manifestováno ve 3D. My sami, náš život, vše co vnímáme, celý vesmír je právě touto manifestací vědomí. Tu vlnu můžeme vidět i na vlastní oči, je jí světlo. Ale není to jen světlo ve formě fotonů, má spoustu dalších forem, které vnímáme jako hmotu.

Když si jsme tohoto vědomí, můžeme ovlivňovat kudy ta vlna poletí, protože my jsme to vědomí. Můžeme se rozhodnout, kterou alternativní cestou půjdeme a co tam vytvoříme. Energetická matrice je potenciál, který může být použit a my lidé máme svobodnou vůli danou rozsahem našeho vědomí jak tento potenciál použijeme. Většinou ho nepoužíváme na 100%, někdy možná jen na pár procent, ale ta volnost způsobuje, že můžeme prolomit ty hranice a rozšířit své vědomí za všechny meze.

Energetické matrice a Světelná mřížka jednoty spolu úzce souvisí, ale vnímám je jako dva rozdílné jevy. Každou energetickou matrici vidím jako vertikální propojení energií v šesté, páté a čtvrté dimenzi, Světelnou mřížku jednoty pak vnímám jako propojení všech matric v páté dimenzi.Co je to evoluce?

Evoluce je vědomá změna energetických matric. Je to vědomý proces řízený bytostmi světla, které zkrze energetické matrice manifestují nejkrásnější představu sebe sama do času a prostoru. Jejich záměrem je promítat božské vědomí, které mají, stále víc do hmoty a projevit i ve hmotmém světě svou majestátnost a velkolepost. Lze proto říci, že evoluce je „rozšiřováním“ vědomí, v mnoha významech toho slova. Jak bytosti světla pracují s matricemi, tato manifestace se stále mění a tak se mění i celý vesmír. Vznikají hvězdy, planety, objevuje se život, který se proměňuje. Tak se objevil i člověk.

To, co se primárně proměňuje pod vlivem vědomí, jsou energetické matrice, změny ve fyzickém prostoru jsou až následné, proto je evoluce velice jemná činnost, vyžadující dlouhý čas. Bytosti světla vždy nejprve promění energetickou matrici a pak se následně tato změna promítne do 3D. Mluvíme o evoluci Života, protože Život je to, co se mění.


Evoluce Života na Zemi

Tím, jak se mění a vyvíjí vědomí druhů (jednotek evoluce), mění se i vědomí celé planety. Důvodem a záměrem všech evolučních změn je udělat ze Země planetu s nejlepšími podmínkami pro Život. Na tom bytosti světla pracují už miliardy let, a Život podporuje Život. Tahle planeta je v pravém slova smyslu živá a sama sebe mění tak, že Život na ní je stále bohatší a rozmanitější. Život si ke svému obrazu upravil i takové věci jako je rotace planety, složení vzduchu i vody nebo rozložení pevnin. Teď je jeho záměrem ovlivňovat a kontrolovat činnost Slunce a zajistit si stabilní tok energie bez výkyvů jako jsou doby ledové. Bytosti světla mohou v jistých mezích sluneční činnost ovlivňovat i teď, ale jejich vliv je dlouhodobý, např. za miliardy let dokázaly zvýšit zářivost Slunce asi o 30%, jinak by Země byla zamrzlá. Sluneční činnost se ale mění velice rychle a způsob, jakým ho bytosti světla ovlivňují je zatím příliš pomalý. Dramaticky se ale může zvýšit, pokud jsou více spojeny se hmotou. A to je to, co se právě teď děje, co je smyslem existence lidstva. Lidé jsou způsobem, jak bytosti světla pronikají do hmoty, zkrze níž mohou ještě intenzivněji tvořit Život. Tvoření se zrychlí tisíckát, to co dříve trvalo tisíc let, proběhne za rok, co trvalo milion let, stane se za jedno tisíciletí.

Spojené vědomí Života na Zemi, jehož jsou lidé součástí, dokáže ovlivnit i energetickou matrici celé sluneční soustavy a samotného Slunce a tím udržovat nejlepší podmínky pro život na Zemi.Evoluce člověka

Člověk jako druh je součástí Života Země a transformace jeho vědomí je součástí evolučního plánu Života. Naše vědomí se rozšíří takovým způsobem, že si budeme vědomí energetických matric a světelných sítí kolem nás. A mít je ve vědomí znamená, mít moc a prostředky s nimi pracovat.

Zatím můžeme pracovat jen s omezeným množstvím matric a sítí svázaných s našimi životy, jsou to naše pocity, myšlenky, záměry, systémy přesvědčení, naše vztahy, naše těla atd. Ale i tahle možnost byla obrovským evolučním skokem, uvědomme si, že zvířata ani rostliny takto pracovat nemohou. Dnes dostáváme možnost pracovat s dalšími matricemi spojenými s naším druhem, jedná se o matrice na úrovni společenství, skupin nebo komunit, na kterých se připravujeme na práci s matricí našeho druhu a postupně i na práci s jinými druhy či s matricí Života na Zemi. K tomu potřebujeme mnohem širší vědomí než jakým v současnosti disponujeme, jedině tak můžeme dělat na Zemi to, co Bytosti světla dělají ze spirituálního světa.

Zatím je evoluce lidského druhu v rukou Bytostí světla, ale brzo se to změní. Ve chvíli, kdy si budeme vědomí, kdo jsme, co chceme a jakou nejkrásnější představu svého života tvoříme, další proměny už budou naším vědomým záměrem. Pokud budeme chtít proměnit lidský druh, budeme mít k tomu i prostředky. Dokážeme si vědomě vybrat toho nejvhodnějšího partnera, tu nejvhodnější spermii a vajíčko, které se spojí a dokážeme ovlivnit i geny, které se spustí nebo naopak zůstanou vypnuté. Dítě, které se pak narodí, bude manifestací té nejkrásnější představy. Když takto provedeme obrovské množství individuálních změn, změní se matrice celého lidského druhu.

Už je nás tolik, kolik je třeba k celoplanetární transformaci vědomí, 6 až 7 miliard lidí. Nejdříve proběhne posun potenciálu vědomí člověka jako druhu. K tomu dojde tehdy, když dostatečný počet (2-3%) lidí projeví toto zvýšené vědomí (uvědomění) ve svém životě. Po čase (50 až 100 let?), když si celá populace uvědomí tuto skutečnost, dojde k posunu potenciálu celé planety. A v dalších tisíciletích naplníme ten zvýšený potenciál životem. Realizujeme ho. Manifestujeme ho do světa kolem nás.
 

Cesty duší 2009

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

TOPlist