Hvězdná Brána a Bermudský trojúhelník

05.02.2009 00:00

8.2.2008 Rozhovor Ilumauira a Eikir

.

Drahá přítelkyně, co mají společného Hvězdná Brána Lva a Bermudský trojúhelník?

Mnoho, jsou to spojené události.

Hvězdnou Bránu vnímám jako něco v prostoru mezi lidmi, co to má co společného s nějakou oblastí na Zemi? Dostal jsem od přátel dvě klíčové informace, že Bermudský trojúhelník je „bránou času“ a „žel, brány jsou stále otevřené“.

Hvězdná Brána je Branou ve vesmírném kontinuu času, prostoru a života, a už od Marie máš povědomost, že mohou existovat i parciální brány: brány času, brány prostoru a brány života.

Ale od tebe vím, že tvořit tyhle parciální brány má katastrofální důsledky, proto je bytosti světla netvoří.

Bytosti světla, které si jsou vědomé, že jsou Bytostmi světla takové brány neotevírají, ale ne všechny bytosti si jsou toho vědomé. Například lidé, bytosti světla, a ve svých skladech mají spoustu bran prostoru, říkáte jim jaderné bomby.

Jaderné bomby jsou brány?

Ano, při výbuchu v nich dochází k deformaci prostoru a tím k uvolnění obrovského množství energie. Ale pracují s jinými dimenzemi než jaké má váš svět 3D. Zhroutí se v nich jedna skrytá dimenze a její energie se projeví ve vašem vesmíru.

To máme takovou moc? Bořit skryté dimenze?

Jistě, ale nemáte moc tu dimenzi zbořit, ona se elasticky vrátí nazpět a rovnováha se obnoví, akorát, jako daň, si poboříte svůj svět. Ale na podobném principu funguje i Slunce, takže je to poměrně běžný jev.

Jak vzniknul Bermudský trojúhelník? Co to vlastně je?

Tyhle oblasti diskontinuity vznikly v okamžiku zavírání Hvězdné Brány Lva.

Myslel jsem, že tam byli Strážci času, aby tomu zabránili

Hlavním úkolem Strážců bylo udržet otevřenou Bránu do okamžiku, než odejdou všichni, kdo chtějí odejít. Popíšu to pomocí „posvátné“geometrie. V této geometrii převedené do 2D je znakem pro lásku kruh. Jak už jsem říkala minule, má lásky nejen vysoké vibrace, ale je i symetrická, a kruh je nejsymetričtějším dvourozměrným objektem. Znakem pro Hvězdnou Bránu jsou soustředné kruhy, to má také svůj význam, protože Brána je soustředěná láska. Ale oboje je nejen symbol, ale i reálný děj v multidimenzionální realitě. Hvězdná Brána je „systém soustředných kruhů“ v 5D a otevřená je tehdy, když je podporována láskou jejich podporovatelů, když oni vysílají své kruhy lásky.

Co tyhle kruhy deformuje. V prvé řadě je to strach, znak pro strach v posvátné geometrii je elipsa, čili deformovaný kruh, nebo kruh se dvěma ohnisky. Jinak řečeno energie strachu deformuje kruh lásky. Když se zavírala Hvězdná Brána, slábly kruhy lásky s tím, jak podporovatelé odcházeli a zůstávali ti nerozhodní, kteří měli strach.

Myslel jsem, že strach byl spolehlivý způsob, jak se od Brány odpojit, ti, co se báli, byli vyhozeni z kola ven.

Jistě, ale byla tam hranice, lidé mohli mít jisté zbytkové množství strachu a přesto zůstat připojeni k Bráně. Je to určitá benevolence, protože život na Zemi je náročný. Ale i tenhle zbytkový strach působil potíže při zavírání Brány, ta se deformovala, z kruhů se stávaly elipsy. Proto tam byli Strážci a drželi symetrii Brány. Představ si, že ta Brána je elipsa, která má ohniska metr od sebe. A čím víc lidí je k Bráně připojených, tím větší má průměr. Když je tam připojeno třeba milion lidí, má průměr kilometr. Deformace takové Brány je naprosto minimální, je to téměř kruh. Ale jak lidí ubývá, průměr se zmenšuje a tím je deformace viditelnější, a když zůstane už jen pár lidí a průměr bude třeba deset metrů, ta deformace bude viditelná, a čím míň lidí, tím víc ten původní kruh bude deformovaný do elipsy. Strážci času dělali to, že tuhle deformaci zmírňovali, tvořili kruh Hvězdné Brány i když už měl jen průměr deset metrů a normálně by to byla elipsa a dávno se zhroutila. Pak přišla chvíle, kdy to pustili a Brána se zavřela. Kdyby jí nedeformoval strach, zavřela by se do jediného bodu, ale kvůli té eliptické deformaci se zhroutila do přímky. Důrazně upozorňuju, že je to jen model pro pochopení. Skutečná Hvězdná Brána Lva byla mnohodimenzionální objekt a ta „eliptická deformace“ byla vícerozměrná, a tak i ten zbytek je vícerozměrný.

Takže ten „zbytek“ někde existuje?

Ano, jeho projevy jsou občas patrné například v Bermudském trojúhelníku.

Co je to?

Je to ta brána času, je to prostor, kde není čas.

Co je to za prostor? Je ohraničený stranami trojúhelníku Miami-San José-Bermudy?

Za prvé si je třeba uvědomit, kde se ten prostor nachází. Je uložen v archetypu planety Země, v té multidimenzionální kostře, která přesahuje viditelnou Zemi. Tuhle kostru si ale nepředstavuj jen jako další aurické „slupky“ nebo světelná „těla“ kolem fyzického tělesa planety, lepší představa je, že se ta kostra táhne podél celé oběžné dráhy Země kolem Slunce, jako takový anuloid (tvar pneumatiky) a v tomhle útvaru jsou místa, kde neexistuje čas. Jsou to trojrozměrné brány, nebo spíš blány. Z geometrie těchto světů pak vyplývá, že občas tyto blány (brány) procházejí v určitých místech fyzickou Zemí.

A jak je to s jejich hranicema. Zaprvé jsou ohraničeny časem, čili z pohledu z 3D mají omezené trvání a při promítnutí na zemský povrch tvoří elipsu, ne trojúhelník. Když tato událost v čase Země začne, je to bod na zemském povrchu, kde „není“ čas, v dalším průběhu se oblast zvětšuje až dosáhne maximální velikosti a pak se začně zmenšovat až zase 3D opustí. Pokud se v danou chvíli na tomhle místě objeví objekt, který tuhle diskontinuitu dokáže vnímat, je problém.

Jaké objekty dokážou tohle vnímat?

Lidé. Aktivní Hvězdná Brána byla otevřena v lidském archetypu, proto tyhle reziduální diskontinuity právě lidé vnímají.

Co se s nimi děje?

Cokoliv a nic, tohle je informace, která ještě nemůže přijít.

Je to tajné?

Ne, ale není zde smysluplný rámec, ve kterém by to šlo vysvětlit.

Zemřou ti lidé?

Ne.

Kde tedy jsou?

Nikde a všude.

Žijí?

Ne.

Jsou ve spirituálním světě, tam odkud my přicházíme a po smrti odcházíme?

Ne.

No, mozek mi to nebere, beru na vědomí, že je to nevysvětlitelné. Ale nebylo nezodpovědné něco takového na Zemi vytvořit?

Je to součást plánu a důsledky otevření a zavření Hvězdné Brány byly předvídány. Ty diskontinuity jsou nad oceány, proto devět a půl tisíce let byly naprosto neškodné a lidé, kteří teď do nich vstupují, mají své úkoly.

Byly neškodné? A co chudinky ryby nebo ptáci?

Ale těch se to přeci vůbec netýká, tohle je lidská záležitost, ty diskontinuity reagují jen s lidským vědomím.

Proč někteří lidé ale ten průchod přežili?

Měli to přečkat, byl to jejich záměr, měli jiné cíle.

Jak to dokázali?

Jednoduše, pomohli jsme jim. Byli dočasně odpojeni od lidského archetypu a jejich vědomí se zúžilo, tak tyhle diskontinuity nevnímali.

Spousta se jich zbláznilo.

Ano, dočasně, je to důsledek odpojení od archetypu, energie se „zblázní“, ale vše se spraví, když jsou opět připojeni.

Odpojení od archetypu vede k psychickým problémům? Říkala jsi, že po dni D budou odpojeni všichni, zblázní se všichni?

Odpojení od archetypu vede k výkyvům energie a to se projevuje nejen na psychice, ale i na tělesné úrovni. Ale to, co vás čeká bude něco odlišného, než co se děje v bráně času. Teď je důležitá existence nového aktivního archetypu, který ty výkyvy velmi zmírní a i energie těch odpojených se časem stabilizuje. A všichni samozřejmě mají možnost kdykoliv přijmout nový archetyp.

Bude Bermudský trojúhelník existovat pořád?

Ne, po otevření Hvězdné Brány tyhle reziduální diskontinuity (zbytkové nespojitosti) zmizí a spojí se s Bránou. K tomuhle propojení dojde během otevírání Hvězdné Brány v čase mezi První a Druhou Diskontinuitou. Důrazně varujeme, nevstupujte do těchto oblastí během zmíněných 28 hodin.

Vzhledem k tomu, že tohle je opět veřejný text, tak tvé „důrazné varování“ je jako červený hadr pro spoustu lidí, aby se tam just vypravili.

Jistě, ti kteří tam mají být, ti tam budou a vy ostatní, kteří cítíte, že tohle není vaše cesta, zůstaňte na pevnině.

Co se tam vlastně bude dít?

Všechno a nic, opět jsou to informace, které nemají kontext.

Má s tím vším něco společného Philadelphský experiment?

Všechno má souvislost se vším. Tehdy došlo k souběhu dvou událostí, něco dělali lidé a něco se dělo v trojúhelníku a došlo k interakci. To, co se dělo na lodi, bylo samo o sobě neškodné, umístit loď a lidi do silného magnetického pole, není příliš nebezpečné. Ale zrovna to byla chvíle průchodu reziduální diskontinuity 3D Zemí, a to silné magnetické pole způsobilo deformaci elipsy a ta dosáhla až k Philadelphii.

Brána času je ovlivnitelná magnetickým polem?

Ano, elektromagnetická síla je projevem brány času ve 3D, ale to, co vidíte, je jiný typ brány.

Co vidíme?

Vidíte světlo. Fotony jsou projevem určitého typu brány času ve fyzikálním vesmíru, proto nemají žádnou klidovou hmotnost a vždy se pohybují maximální rychlostí. Také tvoří světelnou vlnu, která prochází vesmírným kontinuem a manifestuje realitu, tak vzniká časoprostor. Brána času se dá také popsat jako „stojící“ světlo. A jako každé světlo je i to ovlivnitelné magnetickým polem.

Můžeme teď s Bermudským trojúhelníkem něco dělat? Máme se mu vyhýbat?

Je to jedno z nejfrekventovanějších míst na moři a ta diskontinuita je tam jenom občas…

Je nějaká ochrana?

Jistě, stačí být si plně vědom, kým jsi a co chceš v životě dělat, být v lásce a v srdci, pak na tebe diskontinuita nemá žádný vliv. Hodně fungují modlitby J

Jak ten náš rozhovor čtu, zdá se mi, že už jsem některé věci někde četl, přijde mi to jak z teorie strun.

Bingo. Teorie strun se velmi blíží k popisu toho, o čem mluvíme a není daleko doba, kdy se tyhle dvě větve lidského poznání propojí do jednoho celku.

Tak pro dnešek díky a už se těším na další channeling. O čem že to bude?

O otevírání Hvězdné Brány, to je to, co nás čeká…

 

Cesty duší 2009

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

TOPlist